Yapım aşamasındadır. Çok yakında ihtiyacınız olan bütün bilgilerle sizlerleyiz.

Araştırma konusunda yazılmış, iyi yazıların bulunması ile birlikte, bu yazılarda ölçüm süreci ile ilgili verilenler kapsam açısından yetersiz ve araştırmacıya yardımcı olmaktan uzaktır.

Bayes Akademi; ülkemizde araştırma bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, araştırma konusunda yapılan çalışmalara destek olmak, yöneticilerin, uzmanların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve kısacası araştırma ile ilgilenen tüm araştırmacıların çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemlere çözümler getirmek, bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve araştırma alanındaki bu boşluğu kısmen de olsa doldurabilecek bilgileri bu alanda değerli araştırmacılarımıza sunacaktır.

Genel olarak içerik aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Araştırmalarda Veri Toplamak İçin Neden Anket Kullanılır?
 • Anketler Neden İşe Yaramaz?
 • Hata Kaynakları Nelerdir?
 • Anket Nasıl İşe Yarar?
 • Anket Yapılmalı Mı?
 • Ne Tür Bilgiye İhtiyaç Var?
 • Hangi Anket Yöntemi Kullanılacak?
 • Anket Kimlere Uygulanacak?
 • Proje Ne Kadar Kaynak Gerektirecek?
 • Proje Ne Kadar Zamanda Tamamlanacak?
 • Uygun Soru Formatının Belirlenmesi
 • Soruların Yazılması
 • Soru Formunun Yapısı
 • Hangi Tür Veri Toplama Yöntemi Kullanılmalı
 • Posta Anketleri
 • Telefon Anketleri
 • Karşılıklı Görüşme (Yüzyüze Görüşme)
 • Karma Anketler
 • Anket Verilerinin Analizinde Kullanılan Yöntemler
 • Analiz Yönteminin Seçilmesi
 • İstatistiksel Anlamlılık
 • Hipotez Testi
 • I. ve II. Tür Hatalar
 • Veri Analizi İçin Kullanılan Programlar
 • Pivot Uygulama
 • Güvenilirlik Geçerlilik Analizi
 • Uzmanlar Arası Anlaşma (KAPPA)
 • Faktör Analizi
 • Normallik Testi
 • Varyansların Homojenliği Testi
 • Regresyon Analizi
 • Korelasyon Analizi
 • T – Testi
 • Varyans Analizi
 • Kovaryans Analizi
 • Ki-Kare Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi
 • Kruskal Wallis H Testi
 • Friedman Testi
 • Temel Araçlar
 • Sözlü Rapor
 • Yazılı Rapor
 • Temel Kavramlar
 • Merkezsel Eğilim Ölçüleri
 • Yayılım Ölçüleri
 • Dağılımlar
 • Örnekleme Dağılımları
 • Tahmin
 • Hipotez Testi
 • İlişki Katsayıları
 • Uyum Katsayıları
 • Güvenilirlik Katsayıları
 • Regresyon Analizi
 • Endeksler
 • İstatistiksel Tablolar
  • Standart Normal Dağılım Tablosu
  • Student t Dağılımı Tablosu
  • Ki-Kare Dağılım Tablosu
  • F Dağılım Tablosu
 • Temel Kavramlar
 • Veri Toplama Yöntemleri
 • Örnekleme Yöntemleri
 • Basit Rasgele Örnekleme
 • Sistematik Örnekleme
 • Tabakalı Örnekleme
 • Küme Örneklemesi
 • Oransal Tahmin
 • Yığın Hacminin Tahmini