Anket Şirketleri
Anket Şirketleri
15 Eylül 2015
Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi
5 Kasım 2015

Araştırma Şirketleri

Dünyada ülkelerin güvenilir bir bilgiye dayanılarak yönetilmesi gerektiği bir gerçektir. Ekonomik kalkınmayı yönlendiren, belirleyici araçlardan biri de istatistiktir.  İstatistik: tüm bilim dallarının ve çalışma alanlarının bir amaca yönelik bilgileri derleme, bunları tablolar ve grafikler halinde özetleme, sonuç çıkarma, sonuçları yorumlama ve genelleme, parametrelerin tahmini örneklemler ve değişkenler arasındaki varlığını ve derecesini belirleme, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini saptama konularını içeren bir bilim dalı ya da yöntemler topluluğuna denir. Araştırma şirketleri de istatistik tanımına uygun olarak bir amaca yönelik bilgileri önce toplar sonra düzenler ve bu bilgileri grafikler halinde size sunarak bir çözüm üretilmesine yardımcı olur. Ülkemizde şirketler kalkınma sürecinde ilk sıralarda yer alabilmek için yoğun teknoloji kullanmak ve içinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye sahip olmak durumundadırlar. Bilgi olaylar ve olgulara dayalı gözlemlerde bulunmayı, yorumlamayı, bunlardan anlamlar ve sonuçlar çıkarmayı kapsamaktadır. Ülkemiz bilgi toplumu yönündeki dönüşümün gereklerine bugün daha duyarlı olmak zorunda ve bilgiyi elde etmek için elinden gelen çabayı göstermelidir. Sürekli gelişen dünyada her alanda gereksinim duyulan bilginin insanlara en kısa sürede ulaşımı çok büyük önem arz etmektedir. Araştırma şirketleri doğru, güncel ve kaliteli bilgi üreterek bu bilgileri ülkenin ve firmaların gelecekleri ile ilgili politikalar üreterek hem ülkenin hem de o ülkedeki firmaların gelecekle ilgili daha bilgili ve daha sağlıklı hareket etmelerinde yardımcı olur. Bilgi, günümüzde ülkelerin sosyo-ekonomik yapısının değişmesine koşu olarak olmazsa olmazlar arasındadır. Bilgi ihtiyacının karşılanmasında güncel ve güvenilir verilere duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Peki nereden ve nasıl temin etmeliyiz güncel bilgiyi. Eğer kendi bünyenizde buna imkan yoksa araştırma şirketlerinin var olma amaçlarından biri de budur. Doğru, güncel ve güvenilir bilgiyi size ulaştırmak. Araştırma şirketleri; veri derleme, düzenleme, analiz etme, istatistik üretme ve bunları sizlere sunma konularında teknoloji, araştırma yöntemleri ve istatistiki yaklaşımlardaki ilerlemeleri de yakından izlemek, elde edilen kaliteli veri sayesinde istatistiklerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak adına büyük önem taşımaktadır.

Kurum ve kuruluşlar farklı alanlardaki istatistiklerden, kendi ilgi alanlarına girenleri değerlendirip plan, program, proje ve yol haritalarını hazırlamaktadır. Bu aşamada kurum ve kuruluşların istatistikleri nereden elde ettikleri, istatistik alt yapısının sağlıklı ve güvenilir olması insanların çalışmalarına doğru yön vermesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Yatırımcılar bu sayede yatırımlarında bu verilerden faydalanarak daha doğru bir şekilde yapmaktadır. Bu kapsamda her alanda derlenmekte olan istatistiklerin alt yapısının uluslararası standart ve normlara uygunluğu araştırmaların sonucunu etkilediğinden, bu standartlara uyumun yanı sıra her alanda derlenen istatistiklerin sürekliliğinin sağlanması, belli bilgilerin belli periyotlarla kesintisiz olarak kullanıcıların kullanımına sunulması da hassas bir konudur. Aynı zamanda bu istatistiklerin güncel olması da ayrı bir önem taşımaktadır. İstatistiğin bilimsel araştırmalar, iş dünyası ve kamu yönetimi açısından önemi büyük olup, ekonomik, kültürel ve sosyal alandaki istatistiksel göstergeler ülkemizin gelişmişlik seviyesini de tespit eden değerlerdir. Ancak ne yazık ki ülkemizde istatistik o kadar önemsenmemektedir. Hatta istatistiğin bir yalan olduğunu düşünenlerin sayısı da oldukça çoktur. Ülkemizde istatistik bilimine olan güven ve önemin artırılması ve bu gibi düşüncelere kapılanlarında gerçeği görmesi ve bu konuyu önemsemesi gerekir.

Farklı konulardaki kurum/kuruluşlar tarafından üretilmekte olan istatistikleri doğru okuyabilmek, doğru yorumlayabilmek için her şeyden önce metaveri konusunda çok dikkatli olunması gerekmekte ve istatistiklerin temel veri kaynağı olan; sayımlar, idari kayıtlar ve araştırmalarda bu konuyu önemsemek gerekmektedir. Eğer elinizdeki istatistikler sizin beklentilerinizi karşılamıyorsa yeni istatistiklerin üretilmesi için beklenmemeli bu istatistikleri biz elde etmeliyiz diyerek araştırma şirketlerinden yardım alma yoluna gidilebilir. Araştırma şirketleri uzman ekibiyle doğru ve kaliteli verilerle ürettikleri alt yapısı sağlam istatistiklerle sizlere en doğru çözüm yolunu bulmanızda yardımcı olacaktır.

Bunların yanı sıra bilimsel bilgi üretilmesinin yanında yazılı ve görsel medyada yer alan bazı haberleri ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilmek için örnekleme, araştırma ve veri derleme alanlarındaki terminoloji konusunda temel düzeydeki tanımlara hakim olmanın, yapılan yorumlarda tutarlılığı sağlayacağı açıktır. Bu konulara hakim olunmasa dahi araştırma şirketleri bu konular hakkında önce sizi bilgilendirecek ve size kafanızda sorunlar ve çözümleri için yardımcı olacaktır.

Günümüzün rekabetçi ortamında hızla gelişip büyüyen işletmelerin genellikle bilgiye, araştırma ve geliştirmeye önem veren, yenilikçi işletmeler olmak zorunda kaldıkları gerçeğinden hareketle ekonomisini bilgiye dayandırmayan, bilgi üretmeyen ülkelerin günümüzde gelişmelerini sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri mümkün değildir. Üretilen bilgiyi anlayabilmek, üretim süreçlerini ve gerektirdiği standartları bilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve kıyaslama analizleri yapabilmekte bilgi üretebilmek kadar önemlidir. Günümüzde araştırma şirketleri bütün bu saydıklarımızı en kolay, anlaşılabilir ve geçmişle kıyaslanabilir hale getirerek sizlere sunmaktadır. Hiçbir şey bilmeseniz dahi araştırma şirketlerinden alacağınız yardım ve destekle çok büyük işler başarabilirsiniz. Araştırma şirketleri kurum/kuruluşların örnekleme, araştırma ve veri derleme konularında merak ettiklerini en açık bir şekilde kaliteli ve güvenilir veri toplayarak sizlere sunmaktadır.

Araştırma Yapılmalı mı?

En önemli konulardan birisi de budur. Araştırma yaptırmalı mıyım? Acaba çalışanlarım bizim kurumumuzla çalışmaktan memnun mu? Acaba müşterilerimiz bizden memnun mu? Acaba halkın istek ve beklentilerini karşılayabiliyor muyum? Gibi sorulara çözüm bulmanın en kolay yolundan biri de bir araştırma şirketlerinden profesyonel destek almaktır. Araştırma şirketleri aklınızda ne kadar sorun varsa onlara yanıt bulacaktır. Bu gibi sorunları çözebilmemiz için bir destek almak mutlaka gereklidir.

Araştırma; bir konuda sorunların saptanması çözüm yollarının bulunması ve uygulamaya konulması, sonuçlandırılması, sonuçların tartışılması ile ilgili çalışmalara denir.

Araştırmalar uzun yıllardan beri gerçekleştirilmektedir. Ancak ne yazık ki yukarıda da belirttiğimiz gibi bizim ülkemizde araştırmaya ve istatistiğe yaklaşım pek de sıcak değildir. Bunu aşabilmemiz için yine ihtiyacımız olan şey araştırma ve bilgidir. Kurum/kuruluşumuzu geliştirebilmek için gelişen teknolojiye, değişen tüketiciye uyum sağlayabilmek için araştırma olmazsa olmaz olmalıdır.

Araştırma şirketleri popüler veri toplama yöntemlerini kullanmakla birlikte bu verilerin uygun kullanılmaları halinde bize yarar sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle veri toplamaya ya da araştırma yapmaya başlamadan önce alternatif bilgi toplama yöntemleri mevcut şartlar göz önüne alınarak incelenmeli bir plan oluşturulmalı daha sonra bu plan doğrultusunda verileri toplamaya başlanmalıdır. Bu hususlar göz önüne alınarak yapılacak bir araştırma, sizlere daha gerçekçi bir bakış açısı kazandıracak, emek, zaman ve kaynakların israfını önleyecektir.

Ne tür bilgiye ihtiyaç var?

Bir konuyu keşfetmeye çalışan bir araştırmacı, altın madeni arayan bir kaşife benzetilebilir. Her serüvende olduğu gibi araştırmalarda da “önceliğin” belirlenmesi gerekmektedir. Bu öncelik araştırmacıya kılavuzluk edecek ve atacağı adımların tutarlı olmasını sağlayacaktır. Bir önceliğin belirlenmesi ya da birden fazla önceliğin belirlenmesi ise projenin belirsiz bir hal almasına yol açabilir. Böyle bir durumda araştırmayı yapmayı sürdürmek, tüm çabaların kaybolacağı bir bataklıkta yürümekle aynı anlama gelecektir.

Dolayısıyla bataklıkta kaybolmadan altın madenine yani bilgiye ulaşabilmeniz için bilinçli olarak ilerlemeniz, yani çözmek istediğiniz problemi, ulaşmak istediğiniz bilgiyi ve bu çözüm için ihtiyaç duyduğunuz yeni bilginin ne olduğunu doğru anlamanız gerekir. Çünkü eğer nereye gittiğinizi bilmiyorsanız hangi aracı ya da yolu kullandığınızın önemi olmayacaktır.

Araştırmaya başlamadan önce, şu iki soru mutlak suretle cevaplandırılmalıdır. Çözmek istediğiniz problem nedir? Bu çözüm için ihtiyaç duyduğunuz yeni bilgi nedir? İşte bu aşamada araştırma şirketleri yine sizin en büyük yardım alacağınız kuruluşlardan biridir.

Problem mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farktır. Problemin belirlenmesi ise bu farkın gözleme dayalı olarak ortaya konulmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken, problemin niye önemli olduğunu düşündüğünüz ve problem hakkında ne bildiğinizdir.

Araştırma şirketleri ne yapar neden bir araştırma şirketinden yardım almak gerekir?

 Elde etmeyi amaçladığınız bilgileri araştırma şirketleri ile daha kolay, daha hızlı, daha uygun ve daha doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunun için;

  • Eğer amacınız bilgi edinmekse ve bu bilgiyi daha büyük kitlelere genellemeyi düşünüyorsanız, konunun uzmanı olan araştırma şirketleri ile yapacağınız görüşmelerden daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.
  • Araştırma şirketleri uzman ekipleri ile doğrudan gözlem yöntemini kullanarak sizlere daha doğru sonuçlar verebilir.
  • İhtiyaç duyduğunuz bilgi daha önce bir araştırma şirketi tarafından toplanmış olabilir.
  • Araştırma şirketlerinin topladığı veriler sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
  • Elde etmeyi amaçladığınız bilgiyi araştırma şirketlerinin yaptığı organizasyonların arşiv ve kayıtlarından elde edebilirsiniz.

Araştırma şirketleri, ekonomik ve sosyal alanlardaki sorunların saptanması, çözüm yollarının bulunması ve uygulamaya konulması, sonuçlandırılması, sonuçların tartışılması ile ilgili araştırmalar yapmak üzere kurulmuş, çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayan, hızlı ve zamanında çözüm üreten profesyonel kuruluşlardır.

Tüketici beklentilerini tespit etmenin, memnuniyet konusunda geri dönüşleri ölçmenin, doğru, kaliteli ve alt yapısı sağlam istatistiklere ulaşmanın yolu araştırmadan geçmektedir.