Nitel Araştırmalar

Nitel Araştırmalar

Son zamanlarda ülkemizde nitel araştırma konusunda ilginin giderek arttığına ve özellikle sosyal bilimler alanlarındaki araştırmacıların nitel yöntemler kullanılarak araştırma yapmak istediklerine tanık olmaktayız. Birkaç yıldır nitel araştırma yöntemleri konusunda Bayes Araştırma olarak yaptığımız çalışmalarda İngilizce kaynaklara dayalı olarak çalıştık. Son 15-20 yılda bu alanda çok sayıda İngilizce olarak yazılar ve makaleler yazıldı ve bu yazılanların, İngilizce bilen kişiler için nitel araştırma konusunda yeterli düzeyde kaynak oluşturduğunu söylemek mümkündür. Literatürde nitel araştırmalar konusunda Türkçe kaynakların bulunmaması önemli bir eksikliktir. Bunun üzerine geçmiş yıllarda ve günümüzdeki tecrübelerimizden yola çıkarak nitel araştırmalar bölümünü yazmaya karar verdik.

Nitel araştırmalar üzerine yazılmış yazılarla ilgili en çok şikayet edilen konulardan biri de bu yazılan yazıları okumadaki ve anlamadaki güçlüktür. Gerek kullanılan kavramların soyut oluşu gerekse nitel araştırmalardaki açık ve kesin bir biçimde belirlenmiş standart yöntem ve süreçlerin olmayışı bu tür bir güçlüğü beraberinde getirmektedir. Bunun yanında nitel araştırma yazılarını yazan kişilerin kullandıkları yaklaşım da bu güçlüğü oluşturan ögelerden birisi olabilmektedir. Biz gerek nitel araştırma kavramının nicel araştırmaya göre yeni oluşunu gerekse nitel araştırmanın temelini oluşturan kuramların karmaşık oluşunu dikkate alarak, okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği bir anlatım biçimini kullanmaya ve anlatımı örneklerle zenginleştirmeye çalıştık. Nitel araştırmanın karmaşık yapısını basitleştirerek okuyucuya sunma amacımız gerek anlatım tarzımızı ve sunulan örnekleri gerekse konuların düzenini belirleyen önemli bir etken oldu. Anlatım tarzımızda “biz” terimini kullanarak bizim gözümüzle kavramları ve süreçleri nasıl gördüğümüzü anlatmaya ve bu şekilde okuyucuya biraz daha yakın olmaya çalıştık. Son yıllarda nitel araştırma yapan birlikte çalıştığımız araştırmacılarımızın çalışmalarından örnekler kullanarak soyut kavram ve süreçleri daha anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmeye çalıştık. Konuları organize ederken okuyucunun kuramsal ve kavramsal temelleri açısından nitel araştırmanın ne olduğu sorusuna öncelikle yanıt vermeye ve bu kavramlar çerçevesinde nitel araştırma yöntemlerini ve süreçlerini birbirleriyle ilişkili biçimde sunmaya çalıştık.

Bu anlayış çerçevesinde nitel araştırmalar bölümünde ilk olarak bilimsel araştırma yöntemlerindeki temel dönüşümlere yer verdik ve bu dönüşümün çeşitli bilim alanlarında ne tür anlayış değişikliklerine yol açtığını tartıştık. Bu çerçeve içerisinde önce pozitivist dünya görüşü temel özellikleriyle gözden geçirilmekte ve daha sonra son 10-15 yılda giderek artan bir biçimde ilgi görmeye başlayan ve pozitivist dünya görüşüne alternatif olarak ortaya çıkan yorulamacı dünya görüşüne yer verilmektedir. Yorumlamacı görüşün temel nitelikleri özetlendikten sonra bu görüşün sosyal bilimlerdeki araştırmaları yönlendirmeye başlayan paradigmatik dönüşüm üzerindeki etkileri ayrıntılı bir biçimde tartışılmaktadır.

Nitel araştırmalar bölümünde nitel araştırmayı temel özellikleri ve süreçleri ile araştırmacılara tanıtmayı, diğer taraftan da nitel araştırma yapmayı düşünen araştırmacılara destek olmayı ve rehberlik yapmayı amaç edindik. Bu amaçla nitel araştırmanın tüm aşamalarına ilişkin kolay anlaşılabilecek tanımlar, ilkeler, öneriler ve örnekler sunduk. Bu kitabın sosyal bilimlerde araştırma yapan tüm araştırmacılara yararlı olacağını ve çeşitli alanlarda yapılacak nitel araştırmalar yoluyla bugüne kadar anlamakta güçlük çekilen konuların daha iyi anlaşılmasına, bu çerçevede yeni anlayışlara ulaşılmasına ve uygulamanın geliştirilmesine katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.

Nitel araştırmalar bölümü on dokuz bölümden oluşmaktadır. Aşağıda on dokuz bölümün neler olduğu ve her bölümde hangi konu başlıklarına yer verildiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Temel Dönüşüm

1. Bölüm - Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler

Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler bölümünde; Düşüşteki Bilimsel Paradigmanın Resmi, Yükselen Bilimsel Paradigmanın Resmi ve Sosyal Bilimlerde Paradigmatik Dönüşüm konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Bilimsel Araştırma Geleneği

2. Bölüm - Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri

Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri bölümünde; Nitel Araştırmanın Kuramsal Temelleri, Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri ve Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Araştırma Desenleri

3. Bölüm - Nitel Araştırma Desenleri

Nicel Araştırma Desenleri bölümünde; Kültür Analizi, Olgubilim, Kuram Oluşturma, Durum Çalışması ve Eylem Araştırması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Araştırma Süreci

4. Bölüm - Nitel Araştırma Süreci

Nitel Araştırma Süreci bölümünde; Nitel Araştırmanın Temel Aşamaları, Nitel Araştırma Soruları, Nitel Araştırmada Çeşitleme ve Nitel Araştırmanın Davranışına İlişkin Bazı Temel İlkeler konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Araştırma Etiği

5. Bölüm - Nitel Araştırmada Etik

Nitel Araştırmada Etik bölümünde; Araştırma ve Etik, Ahlak ve Etik, Bilimsel Araştırmada Etik İlkelere İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri, Pozitivist ve Yorumlamacı Paradigmalarda Etik, Etik Türleri ve Süreçleri ve Araştırma Etiği konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Araştırma Örneklemi

6. Bölüm - Nitel Araştırmada Örneklem

Nitel Araştırmada Örneklem Bölümünde; Bilimsel Araştırma ve Örneklem Seçimi, Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri, Amaçlı Örnekleme Yöntemleri ve Örneklem Büyüklüğü Ne Kadar Olmalı konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Görüşme

7. Bölüm - Görüşme

Görüşme Bölümünde; Görüşmenin Temel Özellikleri, Görüşme Formunun Hazırlanması ve Görüşmenin Yapılması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Odak Grup Görüşmesi

8. Bölüm - Odak Grup Görüşmesi

Odak Grup Görüşmesi bölümünde; Odak Grup Görüşmesinin Temel Özellikleri, Tarihsel Bir Bakışla Odak Grup Görüşmesi, Odak Grup görüşmesi Süreci ve Odak Grup Görüşmesinin Güçlü ve Zayıf Yönleri konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Gözlem

9. Bölüm - Gözlem

Gözlem bölümünde; Gözlemin Temel Özellikleri, Gözlem Formunun Hazırlanması ve Gözlemin Yapılması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Doküman İncelemesi

10. Bölüm - Doküman İncelemesi

Doküman İncelemesi bölümünde; Doküman İncelemeni Temel Özellikleri ve Doküman İncelemesinin Aşamaları konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Mecaz Yoluyla Nitel Veri

11. Bölüm - Mecazlar Yoluyla Nitel Veri Toplama

Mecazlar Yoluyla Nitel Veri Toplama bölümünde; Mecaz: Tanım ve İçerik, Mecaz Bilim ve Araştırma ve Mecazların Nitel Veri Toplamada Kullanılması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
İnternet Yoluyla Nitel Veri

12. Bölüm - İnternet Yoluyla Nitel Araştırma

İnternet Yoluyla Nitel Araştırma bölümünde; Teknoloji ve Nitel Araştırma, İnternetin Nitel Araştırma Açısından Yeri, Araştırma Alanı Olarak İnternet, İnternet Kaynaklı Veri Türleri, İnternette Nitel Araştırma Türleri, İnternet Üzerinden Odak Grup Görüşmesi ve İnternet Araştırmalarında Dikkate Alınması Gereken Konular ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Veri Analizi

13. Bölüm - Nitel Veri Analizi

Nitel Veri Analizi bölümünde; Kavramsal Çerçeve, Betimsel Analiz, İçerik Analizi, Raporlaştırma, Nitel Verilerin Sayısal Analizi ve Nitel Veri Analizinde Bilgisayarların Kullanılması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Geçerlik ve Güvenirlik

14. Bölüm - Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik bölümünde; Nitel Araştırmada Geçerlik, Nitel Araştırmada Güvenirlik, Geçerliği ve Güvenirliği Sağlamak Amacıyla Kullanılan Stratejiler, Geçerlik, Güvenirlik ve Bilimsellik konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Durum Çalışması

15. Bölüm - Durum Çalışması

Durum (Örnek Olay) Çalışması bölümünde; Durum Çalışmasının Bir Araştırma Yöntemi Olarak Gelişmesi, Durum Çalışmasına Yönelik Önyargılar, Durum Çalışmasının Planlanması, Durum Çalışmasında Geçerlik, Güvenilirlik ve Genelleme ve Durum Çalışması Desenleri konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Eylem Araştırması

16. Bölüm - Eylem Araştırması

Eylem Araştırması bölümünde; Eylem Araştırması Türleri, Eylem Araştırması Süreci ve Eylem Araştırmasının Öğretimde Kullanılması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Karma Yöntem Araştırmaları

17. Bölüm - Karma Yöntem Araştırmaları

Karma Yöntem Araştırmaları bölümünde; Karma Yöntem Araştırmasının Temelleri, Karma Yöntem Araştırma Desenleri, Karma Yöntem Araştırma Süreci ve Karma Yöntem Araştırmalarının Geleceği konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Araştırma Sonuçları

18. Bölüm - Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilime ve Uygulamaya Katkısı

Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilime ve Uygulamaya Katkısı bölümünde; Nitel Araştırma Sonuçlarının Bilimsel Alanyazına Katkısı ve Nitel Araştırma Sonuçlarının Uygulamada Kullanılması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Nitel Araştırma Hataları

19. Bölüm - Nitel Araştırmalarda Sık Rastlanan Hatalar

Nitel Araştırmalarda Sık Rastlanan Hatalar bölümünde; Araştırma Probleminin Tamamıyla İlgili Hatalar, Araştırma Deseniyle İlgili Hatalar, Örneklemle İlgili Hatalar, Veri Toplamayla İlgili Hatalar, Veri Analiziyle İlgili Hatalar, Sonuçların Yorumlanması İle İlgili Hatalar ve Geçerlik ve Güvenirlikle İlgili Hatalar konularına yer verilmiştir.
Detaylı Bilgi