Durum Çalışması Konusu

Durum (Örnek Olay) Çalışması

Sosyal bilimlerin değişik alanlarında yazılan yazılarda durum (örnek olay) çalışmalarına pek yer verilmez. Bunun nedeni durum çalışmalarının temel araştırma stratejileri arasında görülmemesidir. Bazı araştırmacılar durum çalışmalarını, anket ve deney gibi bazı araştırma çalışmalarına başlamadan önce yapılan bir ön keşif çalışması olarak tanıtır. Durum çalışmalarının kültür analizi (etnografya) veya katılımcı gözlem türü çalışmalarda karıştırılması da, genelde yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Bunun temel nedeni, durum çalışmasının temel varsayımları ile bu tür nitel araştırma yöntemlerinin temel varsayımları arasında benzerlikler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nitel yöntemlere benzer şekilde, durum çalışması da; bir sınıf, bir mahalle, bir örgüt gibi doğal bir çevre içinde gerçekleştirilir ve çalışmaya konu olan ortam veya olayların bütüncül bir yorumunu hedefler. Bunlara ek olarak, 1960 ve 1970’ler boyunca sosyal bilimlerde gözlenen pozitivizmin egemenliği, durum çalışmasını az sayıda sosyal bilimcinin uğraştığı bir nitel araştırma alanı olarak bırakmıştır. Oysa, 1980’lerden itibaren durum çalışmasına gösterilen ilginin arttığı görülmektedir. Bu alanda yapılan yayınların sayısındaki hızlı yükseliş bu artan ilginin önemli bir göstergesidir.

Durum çalışması aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

Durum çalışması; (1) güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, (2) olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı, ve (3) birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir.

Bu tanımı daha iyi anlayabilmek için, yukarıda sözü edilen boyutların diğer araştırma türlerinde nasıl gerçekleştiğini irdelemekte yarar vardır. Örneğin; deneysel bir çalışma olguyu, amaçlı bir biçimde gerçek yaşam çerçevesinden ayırarak, yeni olguyu laboratuvar koşullarında kendi doğal ortamından ayırarak çalışır. Ancak  bu yolla, araştırmacının ilgisi sınırlı sayıda değişken ve bunlar arasındaki ilişkiye odaklanabilir. Öte yandan tarihsel bir çalışma, olgu ve içinde oluştuğu içeriği dikkate alır; ancak çalıştığı olaylar güncel değildir. Son olarak, anketler yine olgu ve içerik konusuyla ilgilenir, ancak olgunun içinde oluştuğu içeriği derinlemesine araştırmak anketlerle mümkün olmaz. Diğer araştırma türlerinden ayrılan yönlerinden yola çıkarak, durum çalışmasının “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemi olduğunu söylemek mümkündür.

Durum Çalışmasının Bir Araştırma Yöntemi Olarak Gelişmesi

1. Bölüm - Durum Çalışmasının Bir Araştırma Yöntemi Olarak Gelişmesi

Gerçekte durum çalışması yeni bir araştırma yöntemi değildir. Sosyoloji ve Antropoloji gibi çalışma alanları içinde kök salmış ve gelişmiştir.
Durum Çalışmasına Yönelik Ön Yargılar

2. Bölüm - Durum Çalışmasına Yönelik Ön Yargılar

Durum çalışmalarına yönelik yerleşmiş bazı ön yargılar konusunda ipuçları verilmektedir.
Durum Çalışmasının Planlanması

3. Bölüm - Durum Çalışmasının Planlanması

Her görgül araştırma açık veya kapalı araştırma desenine aittir. Desen; araştırma sorularını, verilerini ve sonuçta ulaşılan bulguları birbirine bağlayan mantıksal bir kurgudur.
Durum Çalışmasında Geçerlik, Güvenirlik ve Genelleme

4. Bölüm - Durum Çalışmasında Geçerlik, Güvenirlik ve Genelleme

Durum çalışmalarında sık sık eleştiri konusu olan, geçerlik ve güvenirlik konularında alınabilecek bazı önlemler vardır.
Durum Çalışması Desenleri

5. Bölüm - Durum Çalışması Desenleri

Genel olarak dört tür durum çalışması deseninden söz edilebilir. Bunlar; bütüncül tek durum deseni, iç içe geçmiş tek durum deseni, bütüncül çoklu durum deseni ve iç içe geçmiş çoklu durum desenidir.