Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Konusu

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Sonuçların inandırıcılığı, bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilir. “Geçerlik” ve “güvenirlik” bu açıdan araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki ölçüttür. Özellikle nicel araştırmalarda bu kavramlar bilimselliği belirleyen en önemli iki ögedir. Her araştırmacıdan, kullanılan veri toplama araçlarının ve araştırma deseninin geçerliğini ve güvenirliğini çok dikkatli bir şekilde test etmesi ve sonuçları okuyucuya rapor etmesi beklenir. Bunun için ayrıntılı olarak belirlenmiş tanımlar, yöntemler ve istatistiksel testler mevcuttur. Nitel araştırmaya yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi, özellikle güvenirlik konusunda nicel araştırmalarda olduğu gibi yaygın olarak kullanılan tanımların, yöntemlerin ve testlerin olmayışıdır. Oysa nitel araştırmada gerek güvenirlik gerekse geçerlik ile ilgili alınan birtakım önlemler vardır. Ancak bu önlemler nicel araştırmadaki önlemlerden önemli ölçüde farklıdır. Bu farklılık nitel araştırmanın temel varsayımlarından ve sosyal olayların araştırılmasında dikkat edilmesi gereken bazı ögelerden kaynaklanmaktadır. Her şeyden önce nitel araştırma daha çok bir olgunun varlığına ve anlamına yönelirken, nicel araştırma bilir olgunun “ne derece var olduğuna” yönelmektedir. Yani nitel araştırmada araştırılan olgu veya olayın niteliği ön plana çıkarken, nicel araştırmada bu olay veya olgunun sayısal özellikleri önem kazanmaktadır.

Aşağıda geçerlik ve güvenirlik konusunun nitel araştırmada nasıl ele alındığı ve araştırmacının bu iki kavram ile ilgili alması gereken önlemler ve stratejiler açıklanmaktadır. Ancak önce geçerlik ve güvenirlik kavramlarını ve çeşitli boyutlarını tanımlamaya çalışalım.

Nitel Araştırmada Geçerlik

1. Bölüm - Nitel Araştırmada Geçerlik

Nitel araştırmada geçerlik ölçme aracının (örneğin başarı testi) ölçmeyi amaçladığı olguyu doğru ölçmesi ile yakından ilişkilidir. Bu durumda toplanan veriler gerçeği yansıtır.
Nitel Araştırmada Güvenirlik

2. Bölüm - Nitel Araştırmada Güvenirlik

Araştırma sonuçlarının inandırıcılığı açısından önemli olmakla birlikte, güvenirlik konusunun nitel araştırma için farklı bir anlamı vardır.
Geçerliği ve Güvenirliği Sağlamak

3. Bölüm - Geçerliği ve Güvenirliği Sağlamak Amacıyla Kullanılan Stratejiler

Lincoln ve Cuba nitel araştırmanın niteliğini arttırabilecek birtakım stratejiler önermektedirler. Bunlar geçerlik ve güvenirlik kavramları çerçevesinde değil nitel araştırmanın doğasına uygun alternatif kavramlardır.
Geçerlik, Güvenirlik ve Bilimsellik

4. Bölüm - Geçerlik, Güvenirlik ve Bilimsellik

Fen ve doğa bilimlerinde yüzyıllardır kullanılagelen pozitivist araştırma yöntemlerinin sosyal bilimlere uyarlanması sonucu kuram ve denence temelli araştırmalar sosyal bilimlerdeki bilimsel araştırma çabalarına uzun süre damgasını vurmuştur.