Nitel Araştırmalarda Sık Rastlanan Hatalar Konusu

Nitel Araştırmalarda Sık Rastlanan Hatalar

Nitel araştırmanın günümüzde giderek daha sık kullanılan bir araştırma yöntemi haline gelmesiyle birlikte, bu alanda yapılan araştırmalarda görülen hataların sayısı da artmaya başlamıştır. Nitel araştırmanın gerçeği derinlemesine ve ayrıntılı çalışma olanağı veren yöntem ve süreçleriyle birlikte araştırmacıya tanıdığı esnek karar verme süreçleri aynı zamanda yapılan bir takım araştırma hatalarının da kaynağını oluşturabilmektedir. Bunun yanında araştırmacılar nitel araştırma yöntemlerine yeterli düzeyde hakim olmadan araştırma sürecine başlamış olabilir. Ülkemizde nitel araştırma konusunda yazılan ve çevrilen kitapların ve makalelerin sayısı son yıllarda ciddi bir artış göstermiş ve araştırmacılar, nitel araştırma konusunda zengin bakış açılarına, alternatif yöntemlere, çeşitli örneklere ulaşma olanağı bulmuşlardır. Her geçen gün genişleyen bu alanyazına ve zengin kaynaklara rağmen, nitel araştırmanın doğasıyla uygun olmayan, okuyucuyu yanlış sonuçlara götürebilecek hataların olması, bu hataların örnekleriyle tartışılmasını ve bu konuda araştırmacılara rehber olabilecek bir anlayış oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda araştırma problemi ve deseni, örneklem veri toplama ve analizi, sonuçların yorumlanması ve çıkarımlarda bulunulması, geçerlik ve güvenirlik gibi nitel araştırmanın temel aşamalarında yapılan hatalar ve bu hatalara düşmemek için alınması gereken önlemler tartışılmaktadır.

Araştırma Probleminin Tanımıyla İlgili Hatalar

1. Bölüm - Araştırma Probleminin Tanımıyla İlgili Hatalar

Araştırma probleminin ilgili olduğu alanyazın ve önceden yapılan araştırmalar dikkate alınarak açık bir biçimde ortaya konması, araştırma süreçlerinin birbiri ile tutarlı ve geçerli olması için önemlidir.
Araştırma Deseniyle İlgili Hatalar

2. Bölüm - Araştırma Deseniyle İlgili Hatalar

Nitel araştırma kendi başına bir desen değil, şemsiye bir kavram olarak birçok benzer deseni içine alan bir araştırma yaklaşımını ya da geleneğini yansıtır.
Örneklemle İlgili Hatalar

3. Bölüm - Örneklemle İlgili Hatalar

Nitel yaklaşım araştırmacıya bir olay ya da olguyu ayrıntılı ve derinlemesine çalışma fırsatı verir.
Veri Toplamayla İlgili Hatalar

4. Bölüm - Veri Toplamayla İlgili Hatalar

Bilimsel araştırmada ulaşılan sonucun veriye dayalı olması temel bir ilkedir. Bu nedenle toplanan verilerin niteliği, gerçeği ortaya çıkarmak ve anlamak açısından önemlidir.
Veri Analiziyle İlgili Hatalar

5. Bölüm - Veri Analiziyle İlgili Hatalar

Geçmişten bu yana, nitel veri analizi ile ilgili nitel araştırmacılar çok önemli aşamalar kaydetmiş ve geniş kabul gören analiz stratejileri ortaya koymuşlardır.
Sonuçların Yorumlanması İle İlgili Hatalar

6. Bölüm - Sonuçların Yorumlanması ile İlgili Hatalar

Bilimsel araştırma gerçeği veriler yoluyla ortaya çıkarmayı ve anlamayı hedefler; bu süreçte elde edilen sonuçların yorumlanması ve bilimsel alanyazın çerçevesinde tartışılması vazgeçilmez bir aşamadır.
Geçerlik ve Güvenirlikle İlgili Hatalar

7. Bölüm - Geçerlik ve Güvenirlikle İlgili Hatalar

Geleneksel olarak bilimsel araştırmanın iki önemli ölçütü olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik üzerinde nicel araştırmacılar önemli bir zaman ve çaba harcarlar.