Küme Örneklemesi Konusu

Küme Örneklemesi

Olasılı örnekleme yöntemlerinden bir diğeri de küme örneklemesidir. Avantajları kadar dezavantajları da vardır. En önemli avantajlarından birisi maliyeti azaltacak bir örnekleme planlamasıdır. Diğer taraftan, daha sağlıklı bilgilerin toplanması açısından son derece etkin bir örnekleme planıdır. Aynı zamanda uygulanabilirliği de kolaydır. Buna rağmen tek dezavantajı toplanan verilerden istatistiklerin hesaplanmasının zorluğudur. Verilerin bilgiye dönüştürülmesinde kullanılan formüller daha önce görülen örnekleme tekniklerindeki formüllerden daha karmaşıktır.

Tabakalı örneklemenin uygulanabilmesi için ısrarla yığının uygun bir tabaka yapısına sahip olması gerektiğini belirtmiştik. Benzer şekilde, küme örneklemesinin uygulanabilmesi için de yığının uygun bir kümeleme yapısına sahip olması gerekmektedir. Öyle ki yığın hacimleri birbirine yakın ve ilgilenilen özellikler bakımından birbirine benzeyen gruplardan ya da kümelerden oluşmalıdır.

Birbirine benzeyen ve yığını oluşturan bu kümelerin her biri yığını temsil etme kabiliyetine sahip olacaktır. Bu kümelerden seçilecek bazı kümeler ya da birkaç küme bize tahmin için gerekli veriyi sağlayabilecektir. Hatta bu seçilen birkaç küme içerisinden de ayrıca birkaç birim örneğe alınır.

Eğer yığında kümeleme mevcutsa, M kümeden m tanesini rassal olarak seçerek bu seçilen kümelerden alınan birimlerden örnek oluşur. Ya da arzu edilirse seçilen bu kümelerin içerisinden birimler rassal olarak seçilir ve oluşturulur.

Yığındaki kümelerin hacimlerini Ni (i=1,…,M) ve kümelerden seçilecek birimlerin sayısını ni (i=1,…,m) ile göstereceğiz. Bazen n< Ni veya bazen ni = Ni olur.

Şimdi yığın parametrelerini ve tahmin edicilerini hesaplayacağımız formülleri ve özelliklerini inceleyelim.

Yığın Ortalaması ve Tahmini

1. Bölüm - Yığın Ortalaması ve Tahmini

İlk olarak yığın ortalaması ve tahmin edicisini kümelerden oluşan yığın için hesaplayalım.
Yığın Toplamı ve Tahmini

2. Bölüm - Yığın Toplamı ve Tahmini

Yığın ortalamasının tahmininde yığın toplamının tahmini kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle yığın ortalamasının tahmini için öncelikle küme toplamlarının tahmin edilmesi gerekmektedir.
Y'nin Varyansı ve Tahmin Edicisi

3. Bölüm - Y'nin Varyansı ve Tahmin Edicisi

Y’nin varyansı iki değişim içermektedir. Temelde küme örneklemesi iki aşamalı bir örneklemedir. İlk aşamada M sayıdaki kümeden m tanesi rassal olarak seçilir.
Yığın Ortalamasının Tahmininin Varyansı

4. Bölüm - Yığın Ortalamasının Tahmininin Varyansı ve Tahmin Edicisi

Yığın ortalamasının yığın toplam değerinin yığın birim sayısına oranı olduğunu biliyoruz. Bu durumda, örnek ortalamasının varyansını aşağıdaki eşitliklerle yazabiliriz.
Basit Rasgele Örnekleme İle Küme Örneklemesinin Karşılaştırılması

5. Bölüm - Basit Rasgele Örnekleme İle Küme Örneklemesinin Karşılaştırılması

Eğer yığında kastettiğimiz kümeleme yapılabiliyorsa küme örneklemesi basit rasgele örneklemeye göre daha avantajlıdır.
Örneğin Paylaştırılması

6. Bölüm - Örneğin Paylaştırılması

Küme örneklemesinde üç farklı maliyet söz konusudur. Her örnekleme planında olduğu gibi sabit maliyetler ms, kümelerin seçiminden kaynaklanan maliyet mk ve seçilen kümelerden alınacak birimlerin maliyeti mb söz konusudur.