Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

Bir bilim dalı olarak pazarlama, bir asır öncesine kadar gitmesine karşın, hızla gelişen teknolojik yeniliklerin ışığında her geçen gün üzerinde durulan pazarlama konuları da artış göstermektedir.

Pazarlama literatüründe yer alan pazarlama ilkeleri, kavramları, teknikleri ve yöntemleri günümüzde de dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının pazarlanmasına yöneliktir. Son yıllarda literatüre, yeşil pazarlama, veri tabanlı pazarlama, ilişkisel pazarlama, politik pazarlama gibi pazarlamaya yeni boyutlar eklendiği görülmektedir.

Pazarlama yönetimi bölümünde yer alan teorik bilgiler, uygulamaya yönelik konularla pekiştirilmeye çalışılmıştır. Her konunun başlangıcında yer alan örnek olaylar, konu içinde ele alınan konuya hazırlık yapmak amacı ile günlük yaşamda karşılaştığımız yazılı ve görsel basında yer alan konulara ilişkin olaylardır.

Pazarlama; işletmenin, belirli faaliyetlerini maddi kara dönüştürmesi için yürüttüğü sürece denir. Bu faaliyetler, ürün veya hizmet olabilir. Yani, bir ürünün üretiminden dağıtımına, dağıtımından sın tüketiciye ulaştırılmasına kadar izlenen stratejiye pazarlama stratejisi dersek yanlış bir tanım olmayacağını düşünüyoruz.

Örnek olarak anlatmak gerekirse, bir ayakkabı firmasının (markanın) üreteceği model için piyasa/Pazar araştırması yapması, malzeme seçimi, üretimi, medya araçlarına reklam vermesi, Pazar yeri bulması, müşteri hizmetleri sağlaması hatta satış danışmanı yetiştirmesi ve ürünü satışa sunması, satması ve satış sonrası destek vermesi bir pazarlama örneğidir. Bu bir süreç ve çok boyutlu çalışmadır. Üretimden önce başlar, satıştan sonra devam ederi pazarlama bir işletmenin temel fonksiyonudur. İşletmeye bağlı diğer tüm departmanlar dolaylı veya doğruda pazarlamaya hizmet eder.

Sözcük anlamıyla pazarlama; Pazar oluşturma ve pazara ürün çıkartarak satışa çevirme aktivitesidir. İngilizcesi “marketing” olan bu kelime, Türkçe’ de Pazar’dan türemiş ve birçok dilde yine marketing olarak kullanılmaktadır.

Pazarlama yönetimi bölümü on beş bölümden oluşmaktadır. Aşağıda on beş bölümün neler olduğu ve her bölümde hangi konu başlıklarına yer verildiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Pazarlama Yönetimi

1. Bölüm - Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Konusu ve Pazarlama Yönetimi bölümünde; Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi, Pazarlamanın Temel Kavramları, Pazarlama Anlayışının Gelişimi, Pazarlama Yönetimi ve Fonksiyonları ve Pazarlamanın Çevresel Faktörleri konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Pazarlama Planlaması

2. Bölüm - Pazarlama Planlaması

Pazarlama Planlaması bölümünde; Pazarlama Planlaması, Pazarlama Planlamasının Türleri, Pazarlama Planlaması Süreci ve Pazarlama Planlamasında Kullanılan Araçlar konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Pazarlama Araştırması

3. Bölüm - Pazarlama Araştırması

Pazarlama Araştırması bölümünde; Pazarlama Araştırması, Pazarlama Araştırması Süreci ve Pazarlama Araştırmasının Özel Türleri konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Tüketici Pazar Davranışı

4. Bölüm - Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları

Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları bölümünde; Tüketici-Müşteri-Alıcı Kavramları, Tüketicilerin Satın Alma Davranışı, Tüketici Davranış Modelleri ve Pazarlama İlişkisi, Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Endüstriyel Pazarlama

5. Bölüm - Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları

Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları bölümünde; Endüstriyel Pazarın Nitelikleri, Endüstriyel Pazar Türleri, İşletmede ve Diğer Kurumlarda Satın Alma Merkezi (Buying Center), Endüstriyel Müşteri Davranışları ve Modelleri, Alıcı Davranışlarını Etkileye Faktörler ve Endüstriyel Satın Alma Durumları konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Pazar Analizi

6. Bölüm - Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazarın Seçimi

Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazarın Seçimi bölümünde; Pazar Kavramı, Talep Kavramı ve Türleri, Pazar Talebinin Ölçülmesi, Pazar Analizi, Pazar Bölümleme, Pazar Bölümlemesinin Amaçları-Yararları-Süreci-Türleri konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Ürün Planlama

7. Bölüm - Ürün Planlama ve Geliştirme

Ürün Planlama ve Geliştirme bölümünde; Ürünle İlgili Çeşitli Kavramlar, Ürünlerin Sınıflandırılması, Yeni Ürün Kavramı ve Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri, Ürünlerle İlgili Çeşitli Stratejik Kararlar (Markalama, Ambalajlama, Etiketleme), Ürün Güvencesi, Servis Stratejisi ve Ürünlerin Yaşam Süreci Stratejileri konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Fiyat Politikası

8. Bölüm - İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları

İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları bölümünde; Fiyat Bileşenine İlişkin Temel Kavramlar, Pazarlama Karmasında Fiyatın Yeri ve Önemi, Fiyat Kararlarında Göz Önünde Tutulması Gerekenler, Maliyetlerin-Taleplerin-Rekabetin-Devletin Fiyatlandırmaya Etkileri, Fiyatlandırmada Uygulanan Temel Sistemler ve Rekabete Dayalı Fiyatlandırma konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Pazarlama Kanalları

9. Bölüm - Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım

Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım bölümünde; Pazarlama Kanallarının Tanımı ve Önemi, Pazarlama Kanalında Aracılar ve Önemi, Pazarlama Kanallarında Meydana Gelen Akışlar Kanal Çeşitleri, Geriye Dönük Pazarlama Kanallar, Kanal Yapısının Belirlenmesi, Kanal Üyelerinin Seçilmesi ve Fiziksel Dağıtım konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Perakendecilik ve Toptancılık

10. Bölüm - Perakendecilik ve Toptancılık

Perakendecilik ve Toptancılık bölümünde; Perakendecilik ve Perakendeci Kurumların İşlevleri, Perakendeci Kurumların Pazarlama Kanalındaki Yeri, Perakendeci Kurumların Sınıflandırılması, Değişen Perakendecilik Anlayışı, Toptancılık, Toptancıların İşlevleri ve Toptancılık Türleri konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Tutundurma Kararları

11. Bölüm - Tutundurma Kararları

Tutundurma Kanalları bölümünde; Tutundurma Kavramı ve Özellikleri, Tutundurma Karması Araçları, İletişim Modeli, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Tutundurma Karmasının Oluşturulması ve Tutundurma Bütçesinin Oluşturulması konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Kişisel Satış ve Satış Yönetimi

12. Bölüm - Kişisel Satış ve Satış Yönetimi

Kişisel Satış ve Satış Yönetimi bölümünde; Kişisel Satış Kavramı, Satışçılık Rolleri (Sipariş Alan Satışçılar, Siparişi Destekleyen Satışçılar ve Sipariş Elde Eden Satışçılar), Kişisel Satış Faaliyetleri, Satış Gücü Yönetimi ve Kişisel Satış Süreci konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Reklam ve Halkla İlişkiler

13. Bölüm - Reklam ve Halkla İlişkiler

Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümünde; Reklamın Güçlü ve Zayıf Yönleri, Reklam Yönetimi, Reklam Amaçlarının Belirlenmesi, Mesaj Stratejisi, Medya Stratejisi, Reklamın Etkilerinin Değerlendirilmesi, Satış Tutundurma ve Halka İlişkiler/Duyurum konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Uluslararası Pazarlama

14. Bölüm - Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama bölümünde; Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Pazarlara Açılmanın Nedenleri, Uluslararası Pazarlara Açılmanın Avantajları, Uluslararası Pazarlara Giriş Şekilleri, Uluslararası Pazarlamada Çevre Faktörleri ve Uluslararası Pazarlama Karması Kararları konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi
Pazarlamada Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar

15. Bölüm - Pazarlamada Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar

Pazarlamada Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar bölümünde; Değişim Sürecinin Genel Görünümü, Değişim Sürecinde Pazarlama, Veritabanlı Pazarlama, İlişkisel Pazarlama, Bire-Bir Pazarlama, İzine Dayalı Pazarlama, Deneyimsel Pazarlama, Radikal Pazarlama ve Amaca Yönelik Pazarlama konuları ele alınmıştır.
Detaylı Bilgi