İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları Konusu

İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları

Bu bölümde, işletmelerde fiyat ve fiyatlandırma politikaları temel kavramlar olarak ele alındıktan sonra, fiyat kararlarında etkili olan başlıca etkenler ve fiyat kararlarında uygulanan sistemler ele alınmıştır. Daha sonra gerçek pazarlarda uygulanan fiyat politikaları ayrı ayrı incelenmiştir.

Fiyat Bileşenine İlişkin Temel Kavramlar

1. Bölüm - Fiyat Bileşenine İlişkin Temel Kavramlar

Fiyat, pazarlama karması ögeleri arasında ürün, dağıtım ve tutundurma ögelerinden daha somut bir biçimde işletmenin sonuçlarını vurgulayan bir özelliğe sahiptir. İşletmelerin fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli kavramların, açık bir biçimde tanımlanmasında yarar vardır.
Pazarlama Karmasında Fiyatın Yeri ve Önemi

2. Bölüm - Pazarlama Karmasında Fiyatın Yeri ve Önemi

Pazarlama bileşenleri olan ürün, tutundurma ve dağıtımla fiyatın ilişkisini ve yerini ayrı ayrı ele alalım.
Fiyat Kararlarında Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler

3. Bölüm - Fiyat Kararlarında Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler

Fiyat kararlarında işletmenin göz önünde bulundurması gereken başlıca etkenler: Fiyatlandırma amaçları, maliyet giderleri, talep, pazardaki rekabet ve devlet (yasalar) dır.
Fiyatlandırma Amaçları

4. Bölüm - Fiyatlandırma Amaçları

Fiyatlandırmada önce, işletmenin genel olarak fiyatlandırma amaçları belirlenir ve sonra belirli ürün dizeleri için özel amaçlar saptanır. Fiyatlandırma amaçlarının seçimi kimi durumlarda işletme amaçları ve konumlandırma hedeflerinden önce gerçekleştirilir.
Maliyetlerin Fiyatlandırmaya Etkileri

5. Bölüm - Maliyetlerin Fiyatlandırmaya Etkileri

Maliyetlerin fiyatlandırmaya etkileri: Maliyetlerin bölümlendirilmesi ve toplam maliyet, ortalama maliyet ve marjinal maliyetlerin oluşumundan oluşmaktadır.
Talebin Fiyatlandırmaya Etkileri

6. Bölüm - Talebin Fiyatlandırmaya Etkileri

Talep, en yalın anlamıyla bir malın satılan ya da satılacak olan niceliğidir. Ekonomik anlamda ele alındığında, bireylerin her isteği talep olarak nitelenmez. Ekonomik yaklaşımdaki talep kavramı daha özel bir anlam taşır.
Rekabetin Fiyatlandırmaya Etkileri

7. Bölüm - Rekabetin Fiyatlandırmaya Etkileri

Bağımsız olarak hareket eden ve çeşitli yollarla birbirinden üstün gelmeye çalışan iki ya da daha çok işletmenin gösterdikleri çabaya rekabet adı verilir. Tüketiciler, genellikle birçok işletmenin sunduğu çeşitli mallar arasında seçim yapma olanağına sahiptirler.
Devletin Fiyatlandırmadaki Etkisi

8. Bölüm - Devletin Fiyatlandırmadaki Etkisi

Devlet, ekonomik yaşamın çeşitli koşullarına göre fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ekonomik eylemlere karışmayı gerekli gördüğü yerlerde fiyat, devletin elinde bir düzenleme aracıdır. Devlet, fiyatlar üzerinde, dolaysız ya da dolaylı etkili olur.
Maliyete Dayalı Fiyatlandırma

9. Bölüm - Maliyete Dayalı Fiyatlandırma

Gerek üreticiler, gerekse dağıtım kanalındaki aracılar, uygulayacakları fiyatları belirlerken, ürünlerinin maliyetlerini ön plana alırlar. Bu uygulama, maliyeti veri olarak alan yöntemin kapsamına girer.
Rekabete Dayalı Fiyatlandırma

10. Bölüm - Rekabete Dayalı Fiyatlandırma

İşletmeler genelde rekabetçi bir ortamda yaşamlarını sürdürmek zorundadırlar. Bu rekabet fiyatların belirlenmesi açısından da geçerlidir. İşletmeler pazarın kabul edebileceği fiyatın çok az üstünde ya da çok az altında bir fiyat belirleyebilirler.
Talebe Dayalı Fiyatlandırma

11. Bölüm - Talebe Dayalı Fiyatlandırma

Fiyatlandırmada temel olarak maliyetler yerine alıcıların algıladıkları değeri temel alan fiyatlama sistemi talebe dayalı fiyatlamadır. Buna göre üreticiler fiyatlama kararlarında tüketiciler tarafından algılanan değeri temel alırlar.
İşletmelerin Fiyatlandırma Politikaları

12. Bölüm - İşletmelerin Fiyatlandırma Politikaları

Fiyatlandırmada amaç ve politikaları iyi anlamak için önce ürün, yeni ürün ve ürünlerin yaşam çizgisi kavramlarının bilinmesi gerekir. Çünkü, fiyat politikalarıyla ulaşılmak istenen amaçlar ve uygulanacak politikalar bu kavramlara göre belirlenir.