Pazar Analizi Talep Tahmini Pazar Bölümleme Hedef Pazarın Seçimi Konusu

Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazarın Seçimi

Bu bölümde işletmelerin içinde bulunduğu pazarın, sayısal ve sayısal olmayan yönleriyle analizi yer almaktadır. Pazar kavramı tanımlanmakta, talep ve türleri hakkında bilgi verilmekte talep tahminine ilişkin yöntemler açıklanmaktadır. Ayrıca bu bölümde pazar bölümleme yöntemi ile bu yöntemin amaçları, yararları, bölümleme süreci ve türleri hakkında bilgi verilmektedir.

Pazar Kavramı

1. Bölüm - Pazar Kavramı

İşletmelerin uzun ve kısa dönemli planları yapılırken, başarıya ulaştıracak stratejileri ve yol haritaları belirlenirken pazarlama karar vericilerin öncelikle yanıtlaması gereken çok önemli birkaç soru vardır.
Talep Kavramı ve Türleri

2. Bölüm - Talep Kavramı ve Türleri

Pazarlama açısından talep tanımı, ekonomi bilimine göre farklılık gösterir. Özellikle işletme stratejilerine bağlı olarak talebi farklı düzeylerde incelemek mümkündür.
Pazar Talebinin Ölçülmesi

3. Bölüm - Pazar Talebinin Ölçülmesi

Pazar talebi, daha önce de ifade edildiği gibi, pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde pazarlamacıların ilk adımı toplam pazar talebini tahmin etmektir.
Pazar Analizi

4. Bölüm - Pazar Analizi

İşletmelerin pazar analizleri üç temel kısımdan oluşur. Bunlar: Kalitatif pazar analizi, tüm pazar analizi ve pazar alanı analizidir.
Pazar Bölümleme

5. Bölüm - Pazar Bölümleme

Bir pazar basit olarak temel ihtiyaçları olan müşterilerden oluşur. Bunu diğer bölümlerde farklı ihtiyaçları olan kullanıcılardan oluşan bölümler ve alt gruplardan oluşan pazarlar izler.
Pazar Bölümlemenin Amaçları

6. Bölüm - Pazar Bölümlemenin Amaçları

Bir pazar bölümü, belirli bir pazarlama karmasıyla karşılaşıldığında benzer biçimde tepki gösteren müşteri grubudur. Bir bölüm, satın alınan ürün ya da hizmetten tek bir yarar dizisi bekler.
Pazar Bölümlemenin Yararları

7. Bölüm - Pazar Bölümlemenin Yararları

Pazar bölümleme, işletmenin rekabetçi konumunu geliştirmek için önemli bir anahtar sağlar. İşletmelerin tüm pazar için rakiplerine benzer bir ürünü pazara sunmaları karlılıkları üzerinde azaltıcı bir baskıya neden olur.
Pazar Bölümleme Süreci

8. Bölüm - Pazar Bölümleme Süreci

Pazar bölümleme, bireylerin oluşturduğu homojen grupların, pazarlama ve rekabet stratejilerinin oluşturulması amacıyla keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve seçilmesidir.
Pazar Bölümleme Türleri

9. Bölüm - Pazar Bölümleme Türleri

Pazar bölümleme türleri altı kısımdan meydana gelir. Bunlar: Coğrafik bölümleme, demografik bölümleme, psikografik bölümleme, davranışsal bölümleme, imaj bölümleme ve değer bölümlemedir.