Pazarlama Araştırması Konusu

Pazarlama Araştırması

Pazarlama araştırmasının pazarlamadaki önemi, pazarlama yöneticisine, pazar bölümlemesi, hedef pazar seçimi, pazarlama programları, performansı ve denetim gibi kısımlarda gerekli, doğru, güvenilir ve güncel bilgi sağlaması ve karar vermede pazarlama yöneticisine yardımcı olmasıdır.

Pazarlama araştırması, pazarlama problemlerinin teşhisi ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin sistematik ve objektif olarak toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır.

Pazarlama araştırması, aynı zamanda pazarlama bilgisi sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Pazarlama bilgi sistemi, karar vericiye bilgiyi sürekli toplayan, depolayan, analiz eden ve ihtiyaç duyulduğunda sunan yöntemler bütünüdür. Pazarlama bilgi sitemi pazarlama araştırmasına kıyasla süreklilik gösterir.

Pazarlama araştırmasının amacı , işletme yöneticisinin iş gördüğü belirsizlik alanını daraltmak, doğru bilgi sağlayarak karar vermede hata olasılığını asgariye indirmektir.

Araştırma Süreci

1. Bölüm - Araştırma Süreci

Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırma her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir.
Pazarlama Araştırmasının Özel Türleri

2. Bölüm - Pazarlama Araştırmasının Özel Türleri

Tüketicinin satın alma kararlarında ekonomik, psikolojik ve sosyo-kültürel etkenlerin rolü önemli derecede etkilidir. Araştırma ile tüketicinin sosyal statüsü gibi özelliklerine ilişkin bilgi sağlanır.