Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları Konusu

Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları

Bu bölümde, tüketicilerin satın aldıkları ve kullandıkları ürün ve hizmetlerle ve tüketicilerin bu ürün ve hizmetleri yaşamları içine nasıl yerleştirdikleri ile ilgilidir. Bu bölüm, tüketici davranışlarının bazı önemli yönlerini tanımlarken, aynı zamanda pazarlama sistemiyle insanların nasıl iletişim içinde olduklarını anlamak için tüketici davranışlarının neden önemli olduğuna ilişkin bazı nedenleri ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bayes’i bir tüketici olarak kabul edelim ve pek çok yönden onu diğer tüketicilerle karşılaştıralım. Bazı nedenlerden ötürü pazarlamacılar Bayes’i yaş, cinsiyet, gelir ve meslek açısından sınıflandırmanın yararlı olduğunu bulmuşlardır. Bunlar nüfus bilgileri ya da demografik özellikler olarak ifade edilebilecek tanımlayıcı nitelikleri bazı örnekleridir. Diğer durumlarda pazarlama karar vericileri Bayes’in giyimde, müzikte ya da boş zamanları için para harcarken tercihlerini bilmeyi isterler. Bu bilgi, kişilerin yaşam tarzı ve kişiliğinin bazı yönlerini ifade eden psikografik kategori olarak belirtilmektedir. Tüketicilerin niteliklerine ilişkin bilgi pek çok pazarlama uygulamasında son derece önemli rol oynar. Bayes’in satın alma kararı büyük ölçüde sosyal çevresinin fikir ve davranışlarından etkilenmektedir. Belirli bir marka tercih etme ya da kaçınmaya ilişkin öneriler gibi ürün bilgileri çoğu kez bireyler arasındaki konuşmalardan ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, televizyonun, dergilerin, bilbordların ve örnek olayımızda olduğu gibi web sitelerinin ürün bilgisini oluşturmada katkıları vardır ancak kişilerin çevresindeki diğer bireylerin etkileri, önerilerinin payı ürün bilgisi içinde son derece önemlidir. Web sitelerinin artması, internetin günlük yaşamda daha fazla kullanılır olması üyelerinin ürünlerle ilgili deneyim ve önerileri birbirlerine aktardıkları tüketici topluluklarını ortaya çıkardı.

Bu bölümde tüketici pazarlamasının tanımının yanı sıra bu pazarların tüketici satın alma davranışı ile ilişkisi incelenmekte; tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Ayrıca bu bölümde satın alma karar sürecinin aşamaları ve bu aşamalar boyunca tüketicilerin yerine getirdiği roller üzerinde de durulmaktadır.

Tüketici - Müşteri - Alıcı Kavramları

1. Bölüm - Tüketici-Müşteri-Alıcı Kavramları

Bu üç kavram farklı anlamlara gelir. Tüketici, kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir.
Tüketicilerin Satın Alma Davranışı

2. Bölüm - Tüketicilerin Satın Alma Davranışı

Pazarlamayla uğraşanlar için ana soru, işletmenin kullandığı farklı pazarlama çabalarına tüketicilerin nasıl karşılık verdiğidir. Tüketicilerin farklı ürün niteliklerine, fiyatlara, reklam kampanyalarına nasıl karşılık vereceğini gerçekten anlayan işletme rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlar.
Tüketici Davranış Modelleri ve Pazarlama İlişkisi

3. Bölüm - Tüketici Davranış Modelleri ve Pazarlama İlişkisi

Çağdaş pazarlama anlayışı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi için gerekli bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve tüketici davranışlarının her yönüyle anlaşılması ve buna göre pazarlama karmasının geliştirilmesi esasına dayanmaktadır.
Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler

4. Bölüm - Tüketicilerin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler

Tüketici satın alma davranışı, satın alınacak ürünlere ve hizmetlere karar vermek ve onları satın almaktır. Tüketicilerin, satın alma davranışı sırasında karar süreçleri pek çok faktörden etkilenir.
Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreci

5. Bölüm - Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreci

Tüketici davranışlarının anlaşılmasında var olan karmaşıklık, konuyla ilgilenenleri, tüketicilerin satın alma karar sürecinin aşamalarını gösteren modelin yapısına yönlendirir.