Örnekleme Dağılımları

Örnekleme Dağılımları

Örnekleme ve tahmin iç içe kavramlardır. Tahmin, mevcut olan fakat bilinmeyen değerleri yaklaşık olarak bulmaya çalışmaktır. Bilinmek istenen değerleri aynen bulmak bazen mümkün olabilir, bazen mümkün olamaz ve bazen de uygun olmaz. Eğer istenen değerlerle ilgili tüm verileri toplayabilirsek gerçek değerleri bulabiliriz ve tahmin etmeye gerek kalmaz. Diğer taraftan, tüm verileri toplamak çeşitli sebeplerden dolayı mümkün olamayabilir ya da uygun olmayabilir. Örneklemenin zorunlu veya gerekli olduğu durumlar Temel Kavramlar bölümünde verilmişti. Bu durumlar da, bilgi için verilerin bir kısmının  toplanması ya da örnekleme yapılarak verilerin derlenmesi gerekir. Toplanan bu bir kısım verilerden elde edilen bilgiye gerçek değerlerin tahmini diyoruz. Tahmin için veri toplamak amacıyla örnekleme yöntemleri kullanılır.

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme ile toplanacak verilerin yığını temsil etmesi açısından verilerin toplanmasında 2 temel konu çok önemlidir.

İlk olarak, yığın içerisinden kaç birimin verinin toplanması gerektiğinin ya da başka bir ifadeyle örnek hacminin belirlenmesi gerekir. Örnek hacmi yığında tahmini yapılacak değerin bağlı olduğu ölçümlerin yaygınlığına bağlıdır. Tahminde kullanılacak değişkene ait değerler heterojen dağılıyorsa daha güvenilir tahmin için daha fazla bilgi ve dolayısıyla örnek gerekecektir. Aynı zamanda, parametrelerin tahmininde yapılabilecek hata payı ve tahmin yöntemi de örnek hacmini etkileyen faktörlerdendir.

İkinci olarak, örnek hacmini belirledikten sonra örneğe alınacak birimlerin nasıl seçileceği konusu çok önemlidir. Bu aşamada, bu teknikleri 2 ana başlık altında toplamak uygun olabilir.

  • Olasılı olmayan örnekleme yöntemleri
  • Olasılı örnekleme yöntemleri
Olasılı Olmayan Örnekleme Yöntemleri

1. Bölüm - Olasılı Olmayan Örnekleme Yöntemleri

Olasılı Olmayan Örnekleme Yöntemleri bölümünde; Keyfi Örnekleme, Dilim Örneklemesi ve Kota Örneklemesi konuları ele alınmıştır.
Olasılı Örnekleme Yöntemleri

2. Bölüm - Olasılı Örnekleme Yöntemleri

Olasılı Örnekleme Yöntemleri bölümünde; Basit Tesadüfi Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Tabakalı Örnekleme ve Küme Örneklemesi konuları ele alınmıştır.

Örnekleme Dağılımları

Bir istatistiğin örnekleme dağılımı istatistiğin teorik olasılık dağılımıdır. İstatistiklerin ya da başka bir ifadeyle parametre tahminlerinin veya diğer istatistiklerin dağılımını ifade eder. Yığın ortalaması, yığın varyansı, yığın oranı ve korelasyon katsayısının tahmin edicileri sırasıyla örnek ortalaması, örnek varyansı, örnek oranı ve örnek korelasyon katsayısının dağılımları örnekleme dağılımları olarak adlandırılır. Burada, özellikle örnek ortalaması ve örnek varyansının dağılımları incelenecektir.

Örnek Ortalamasının Dağılımı

3. Bölüm - Örnek Ortalamasının Dağılımı

Örnek ortalamasının dağılımı birimlerin yerine konarak veya konmaktan çekilmesine göre değişir.
Örnek Varyansının Dağılımı

4. Bölüm - Örnek Varyansının Dağılımı

Örnek varyansının dağılımı birimlerin yerine konarak veya konmadan çekilmesine göre değişir.
Örnek Oranının Dağılımı

5. Bölüm - Örnek Oranının Dağılımı

Örnek oranının dağılımı birimlerin yerine konarak veya konmadan çekilmesine göre değişir.
Standart Hata

6. Bölüm - Standart Hata

Bu aşamada, istatistikte kullanılan kavramları tekrar gözden geçirelim ve standart hata kavramını tanıtalım. Değişkenlerin ortalaması, varyansı ve varyansının karekökü olan standart sapmasından bahsetmiştik. Değişkenler üzerinde tanımlanmış fonksiyonlara ise istatistik demiştik.