Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
9 Eylül 2015
Sağlık Sektörü Araştırmaları
9 Eylül 2015

Pazar Araştırması

Pazar Araştırmalarında amaç, hedef bir ülkenin ve bu ülkedeki potansiyel müşterilerin belirlenmesidir. Pazar araştırması ile firma hedef pazarla ilgili stratejisine karar verecek ve bu pazarlarda uygulanacak pazarlama karmasını belirleyebilecektir.

Pazar araştırmaları, pazarlama fırsatlarının ve problemlerinin tanımlanmasını ve belirlenmesini, bilgi toplama yöntemini belirleyen, veri toplama sürecini yürüten ve uygulayan, sonuçları analiz eden, bulguları ve bulguların nasıl uygulanacağını açıklayan ve ileten, pazarlama fırsatlarının ve sorunlarının belirlenmesi ve tanımlanması, pazarlama etkinliklerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi, bazı pazar etkinlerinin daha etkili hale nasıl getirileceğinin daha iyi bir biçimde anlaşılması, pazarlama performansının izlenmesi için toplanılan bilgiler yoluyla, tüketiciyi, müşteriyi ve kamuyu pazarlamacıya ulaştıran araçtır. Kısaca pazar araştırması, bir ürünün ya da servisin pazarını görebilmek için yaptırdığı bilgi toplamasına, bu bilgiyi analiz etmesine ve bu bilgiyle işine stratejik olarak katma değer sağlamasıdır.

Pazarlamanın temelini tüketicinin istek ve ihtiyaçları oluşturur. Pazarlama üretimden önce başlar, üretime yön verir ve üretimden sonra devam eder. Pazarlamanın üretimden önce başlamasının arkasında yatan neden üretime yön verecek tüketici istek ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekliliğidir.

Firmalar zaman geçtikçe yeni pazarlara açılmaya başladıkça, iletişim imkanları dünya çapında tüketicileri birbirinden haberdar olmaya ittikçe rekabet ortamı şiddetlendikçe bilgi ihtiyacı artmaya başlamıştır. Belki daha önemlisi hızlı ve doğru bilgi ihtiyacı artmaya başlamıştır. Bu durum pazarlama araştırmalarına ihtiyacı arttırmıştır.

Pazar araştırmaları pazarlamayla ilgili konularda bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi analizi sürecidir. Problemin tanınmasıyla başlar, araştırma, rapor ve faaliyet önerisiyle biter. Pazarlama fırsatları ve pazarlama problemlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, bu fırsat ve tehditlere karşı oluşturulabilecek pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, bu fırsat ve tehditlere karşı oluşturulabilecek pazarlama faaliyetlerinin yaratılması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, pazarlama performansının kontrol edilmesi ve bir süreç olarak pazarlama anlayışının geliştirilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerinin kullanımını içeren tüketici, müşteri ve kamuoyunu bilgi yolu ile pazarlamacıya yaklaştıran bir süreçtir.

Pazarlama Araştırması Yöneticiye Ne Sağlar?
Pazarlama araştırması, pazarlama faaliyetleri için yeni fikirler sağlar. Pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesinde yardımcı olur. Performans ve amaçların karşılaştırılmasında yardımcı olur. Pazarlama ve pazarlama süreci anlayışının geliştirilmesinde yardımcı olur.

Pazarlama Araştırmasının Konuları
• Ürün imajı
• Marka haberdarlığı
• Markaya karşı tutum
• Dağıtım kanalları
• Reklam
• Satış tutundurma
• Fiyatlama
• Ambalajlama
• Satış sonrası hizmetler
• Yeni ürün geliştirme
• Tüketici tercihler
Pazar araştırmalarına ihtiyaç duyduğunuzda tıklayınız.